Ý NGHĨA PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

0

Trang web và kênh youtube Suối Đạo Vô Vi ra đời giữa hàng vạn Suối Đạo tâm linh trên mặt đất này, Suối Đạo Vô Vi cho những ai tầm đạo cho ngày nay và cho mai sau.

Suối Đạo Vô Vi cố gắng mang những lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng lên youtube và lên trang web này Phương Pháp Công Phu do chính Đức thầy thực hành, những Chơn Ngôn và lời giảng của Đức Thầy từ năm 1972 đến 2005.

Chúng tôi cố gắng đưa lên trang web này Phương Pháp công phu cho hành giả mới bước vào 6 tháng đầu và sau 6 tháng.

Và chúng tôi cố gắng đưa những văn tự vô vi mà Đức Thầy hay sử dụng trong suốt quá trình thuyết giảng lên trang web này cho chúng ta dễ dàng tìm hiểu hơn ngoài phần video và mp3 đã có.

Đức Thầy đã giảng

Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng đường thì tự nhiên phát triển, thế gian kỹ thuật đọc hiểu và làm được thì mọi việc nó sẽ ra những hình ảnh tốt, những người muốn tu Pháp Lý Vô Vi phải hỏi phải học rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.

Pháp lý Vô Vi là khứ trược lưu thanh, pháp cho đại chúng có thể tiến tới được pháp đó mới là chánh pháp, Pháp lý Vô Vi một pháp cho tất cả mọi pháp, Pháp Thiền vô vi lặp lại trật tự cho chính mình, thiền để trở về căn bản quân bình của chính mình, cho nên phải dùng cái pháp Thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được, và muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh, thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là phải thanh tịnh đâu, phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh, căn bản mọi người cũng từ đó mà ra, chúng ta không có thể rời khỏi vũ trụ được, phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở, hơi thở từ siêu nhiên của cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta, chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi, nếu chúng ta ý thức được chúng ta từ siêu nhiên mà có và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên  lúc đó chúng ta mới là định.

Chúng ta nguyên lai từ cõi thanh nhẹ, chứ không phải nguyên lai từ cõi ô trược, mà chúng ta từ thanh nhẹ xuống đây qua cái bài học ô trược nặng nề để học nhẫn và thực hiện từ bi, cho nên Đức Phật đã xác nhận rõ ràng Phật tức tâm mọi người đều có tâm Phật, mà Phật trong tâm mọi người, Chúa trong tâm mọi người, chúng ta đã có khói óc để xác nhận tất cả những cái hành động cao siêu tốt đẹp nhất mà thế gian đã lưu trữ trong nội tâm  nội thức của mọi người, thì do luồng điển của bộ đầu mới khai minh mới xác nhận được, thì các bạn đương hành trong cái khối óc sáng suốt, đó là cái vòng thanh điển, mà nếu dùng cái phương  pháp mà để vun bồi cái thanh điển đó thì các bạn sẽ thấy càng sáng suốt hơn càng rõ rệt hơn và thấy rõ cái chánh tướng của chúng ta.

Tôn giáo không có biên giới

Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã thuyết giảng về ý nghĩa của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp theo video clip Ý NGHĨA PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

Xin nghiên cứu thêm lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ các videos trên kênh youtube Suối Đạo Vô Vi để chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có giúp ích gì cho nhân sinh.

Có yêu cần thông tin hướng dẫn xin mail về suoidaovovi@gmail.com

Chúc quí vị vui tiến – Suối Đạo Vô Vi

Share.

Leave A Reply