VÔ VI KHÔNG CÓ ĐỘC TÀI-CẤM KHÔNG CÓ ĐỘC TÀI-SỰ ĐỘC TÀI KHÔNG AI TÔN THỜ-LẬP ĐỊA VỊ-ÔM ĐỊA VỊ GIÀNH ĐỊA VỊ ? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 

0

 

 

Phần 1.1

download

Phần 1.2

download

Phần 2

download

Cách tải video trên kênh Suối Đạo Vô Vi

Share.

Comments are closed.