ĐỊA NGỤC

0
Download

Địa ngục là gì, ở đâu? À, muốn hiểu địa ngục là gì, ở đâu: Thiên đàng cũng do tâm mà địa ngục cũng do tâm mình, ở nơi tâm của các bạn mà thôi, nếu cái tâm của các bạn mà hướng về chơn tâm thanh điển sáng suốt thì các bạn thấy ở thiên đàng rõ ràng, mà nếu của cái tâm các bạn tăm tối đấu tranh muốn hơn thiên hạ thì lần lần các bạn giáng xuống địa ngục, bực bội trong người, cái luồng điển đó, tâm linh đó bị hạ, hạ cấp, hạ tầng công tác, cũng làm việc về đời mà về tánh chất sân si, buồn hận, đó là địa ngục. Cho nên địa ngục trần gian mà chúng ta thoát ra khỏi thấy rõ, so đo từ chút, từ ly, nhỏ mọn từ chút, eo hẹp từ chút, không có quảng đại mà địa ngục là gì? Trừng trị là nơi trừng trị, chứ nếu phần hồn mà chết rồi xuống địa ngục là đi vô trong cái chỗ trừng trị, bị trừng trị, không còn giáo dục bằng lý lời khuyên giải cũng như được nghe qua những lời thuyết pháp, chỉ bị trừng trị, giam hãm giầy xéo từ ly từ tí để cho phần hồn nó thức giác, để biết chỗ trừng trị mà thôi, chỗ đó tăm tối vô cùng.

Bây giờ con người của chúng ta, chúng ta dòm những người bảo đảm là nó phải xuống địa ngục, các bạn dòm thần sắc của nó và ngôn ngữ của nó đều là sai trái mà không hay, tâm linh mất hẳn, tranh đấu hơn thua với thiên hạ rồi nó tưởng nó là hay, nó tự giam nó lại, nó bị kẹt trong cái giới tối tăm không lối thoát, buồn tủi, đó, đòi tự tử, cái đó là đi xuống địa ngục, cho nên ông Trời đã cho nó một cơ thể tự động phát triển vô cùng mà nó không biết thì nó giam nó rồi, giam đâu? Giam trong địa ngục, ngay nó còn sống đây nè cái phần điển nó không có nữa, nó không còn tâm linh, nó nghĩ một câu nào cũng là eo hẹp trong ghen ghét, buồn tủi, hờn giận, thấy rõ ràng. Nó không có ngoại cảnh thì nó không có sống được, là nó mất tâm linh, còn nó hướng về tâm linh nó, nó thấy tôi phải sống với tôi nhiều hơn thì nó được giải thoát, giải thoát đâu còn địa ngục mà nó nếu không có ngoại cảnh đó thì tôi chết, không có tiền tôi chết, không có tình yêu tôi chết, cái đó là nó đi xuống địa ngục. Tâm linh đâu có, sự sáng suốt không có, phải xuống sự tối tăm mà tối tăm đó, không có bàn bạc nữa, tối tăm chỉ trừng trị nó mới tiến hóa, thành ra địa ngục là chỗ trừng trị mà thôi.

Share.

Comments are closed.