HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

0

Download

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi quang phản chiếu vậy là sao?

Đức Thầy: Hồi quang phản chiếu là mình có thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sự sáng suốt vô cùng ở bên trên rồi mình mới trở lại giáo dục cái sự tăm tối của mình. Cũng như bây giờ chúng ta ở trong cái xứ eo hẹp mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tối tăm và cái eo hẹp nầy trở nên nới rộng như bên kia, kêu là hồi quang phản chiếu.

Download
Share.

Comments are closed.