THẤT TRÙNG HÀNG THỌ

0
Download

Thất trùng hàng thọ: chữ thất trùng đã giảng nghĩa như trên do nơi 7 phẩm vía con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối có hàng thẳng rẳng. Xá Lợi ơi con có biết chăng bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ là hai thứ hàng cây còn cây trên là bốn thứ một thứ nữa là bộ sanh hóa cộng là bảy thứ nương chiều theo bảy vía của con hít để cho nó có sức mạnh mẽ hùng dũng hung cường để giử bản thể trong nước của con, trong đấy có mở thủy là thứ dầu khoa học tông chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây nầy là rừng cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá Lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con sa vào đấy, khi trần thế gọi là hài nhi chứ sự thật là trại tù để giam con, nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết để cho linh hồn con nương theo đấy từ một trăm năm trở lại vì sự tù tội phạt nhiều hay ít tùy theo chương trình sở định. Niết Bàn của con nó cũng là một thứ tôn chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa chờ đến khi mãn hạn trại nầy gọi là bản thể hư nát mục nát mục mạc. Tông chỉ của trại nầy là đất cát của Hắc Bì Phật Tổ hóa sanh bởi thế phải trả lại cho đất còn linh hồn thì thuộc về điển quang thiên đàng thì trả lại cho xứ Phật, xứ Phật là tông chỉ của quê hương linh hồn con ở.

Download
Share.

Leave A Reply